Blog Details
august 23 2019 Jordmorklinikken

Svangerskapsavbrudd før og etter uke 12

Noen kvinner opplever tidlig i svangerskapet å måtte stå ovenfor et vanskelig valg dersom det blir påvist alvorlig avvik hos fosteret.

 

abort

 

 I dag som mange kvinner velger å gå til tidlig ultralyd rundt uke 12, vil mange fostre som er syke oppdages. Rundt uke 12 ser man relativt mange detaljer i fosteranatomien, og man vil i stor grad kunne si om fosteret ser ut til å være friskt, eller ei.

Mange kvinner og par i tidlig graviditet kontakter oss på telefon og e-post i forbindelse med timebestilling med spørsmål om når de bør komme til tidlig ultralyd. Mange tror at det er viktig at de kommer før fullgåtte 12 uker. Dette fordi at dersom fosteret er alvorlig sykt, må svangerskapsavbrudd utføres før fullgåtte 12 uker. Slik er det altså ikke.

Abortloven

Abortloven reguleres av lov om svangerskapsavbrudd fra 1975. I 1978 fikk kvinner selv rett til å avgjøre om hun ville avbryte svangerskapet. I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte svangerskapet innenfor de 12 første ukene. Svangerskapsvarigheten regnes fra første dag i siste menstruasjon. Kvinner kan selv fremsette begjæring om abort. Det vil si at hun ikke trenger henvisning fra fastlege, men kan selv ta direkte kontakt med sykehuset. Valget om abort trenger ikke begrunnes, og det er ingen krav om betenkningstid.

Abort er gratis

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, og det er gratis for kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikke er bosatt i Norge, men som er medlem av folketrygden eller har en gjensidighetsavtale med et annet land, kan få dekket utgiftene av folketrygden. Andre må betale aborten selv.

Abort etter uke 12

Dersom kvinnen ønsker abort etter utgangen av svangerskapsuke 12 (11 uker og 6 dager) må hun søke om å få utført aborten. Hun kan henvende seg enten direkte til et sykehus som har abortnemd, til fastlegen, jordmor eller en gynekolog. Det må utformes en skriftlig begjæring av kvinnen selv, eller fagpersonen.

Abortnemd

Abortnemd er en instans/nemd som avgjør om en begjæring om abort kan innvilges når graviditeten har vart over 12 uker. Nemda (primærnemda) består av to fast oppnevnte leger, og skal være en kvinne og en mann. For vedtak om innvilgelse kreves enstemmighet. Dersom nemda avslår begjæringen, blir det automatisk fremmet klage til en sentral klagenemd. Primærnemda og klagenemda skal treffe vedtaket i samråd med kvinnen.

Abortnemdene i Norge behandler hvert år til sammen 650-800 svangerskapsbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke. Kvinnen/paret blir rutinemessig invitert til et møte i nemda, men det er ikke møteplikt. I nemdsmøtet skal det formidles hvorfor kvinnen ønsker å avbryte svangerskapet, og det skal dermed bidra til å belyse saken bedre. Abortnemda skal legge vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer situasjonen.

Siden 2008 har andelen nemdbehandlede svangerskapsavbrudd vært tilnærmet konstant på ca. 4%. Det er ulike årsaker til hvorfor kvinner søker avbrudd etter 12 fullgåtte uker. For aldersgruppa over 30 år er hovedårsaken forhold ved fosteret (avvik), mens det sjeldent er årsaken for de under 20 år.

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk gjør det mulig og tidlig få informasjon om eventuell sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. De fleste gravide kvinner opplever normale svangerskap og føder friske barn. I Norge blir ca. 1% født med alvorlige utviklingsavvik eller sykdom, mens 3% har mindre alvorlige avvik. Det er klare retningslinjer for hvem som skal få fosterdiagnostikk. Alle kvinner skal få tilbud om tidlig ultralyd (første trimester ultralyd rundt uke 12 og  kvinner over 35 år, eller som fyller 35 år innen fødselsterminen, skal få tilbud om NIPT. NIPT er lovlig å gjøre privat for egen kostnad for de under 35 år. Fosterdiagnostikk skal foregå på godkjente virksomheter av helsedirektoratet. Oslo jordmor- og ultralydklinikk er godkjent for NIPT. Utvidede fosterdiagnostiske undersøkelser gjøres på sykehus.

Hva når det påvises avvik ved privat ultralydundersøkelse og NIPT?

Dersom vi oppdager noe som avviker fra det normale, enten ved ultralyd eller ved NIPT henviser vi kvinnen til fostermedisinsk senter for videre undersøkelser.

Dersom det blir påvist alvorlig sykdom hos fosteret og kvinnen ønsker svangerskapsavbrudd etter uke 12 kan det da søkes til en abortnemd om å få senabort. Dette kan søkes om helt frem til uke 22 (21 uker og 6 dager). Jo senere en ønsker å ta abort, jo alvorligere må tilstanden være for å få godkjent søknaden. Etter uke 18 skal det være tungtveiende grunner for at en skal få innvilget abort.

Tidlig ultralyd bør gjøres mellom uke 11+0 og 13+6

«Vinduet» for tidlig ultralyd er mellom uke 11+0 og 13+6. I dette tidsrommet kan man se relativt mange detaljer i fosteranatomien og dermed avdekke avvik. Dersom det er mistanke om avvik ved ultralydundersøkelsen henvises kvinnen til fostermedisinsk senter. I oslo holder disse til på Rikshospitalet og Ullevål (OUS). Det tar tid å gjøre videre utredninger, samt å vente på svar fra alle tester. Oftest vil kvinnen være lenger kommet i svangerskapet, det vil si mer enn fullgåtte 12 uker, før alle svarene er klare. Dersom det påvises alvorlig avvik og kvinnen ønsker svangerskapsavbrudd, vil saken bli behandlet i nemd og loven om selvbestemt abort før uke 12 bortfaller.

NIPT kan gjøres fra uke 10+0

Grensen for utførelse av NIPT er satt fra uke 10+0, og det er ingen øvrig grense for NIPT. Hvis NIPT viser høy sannsynlighet for trisomi 13, 18 og 21 vil den gravide henvises til fosterdiagnostisk avdeling på Rikshospitalet for en ny ultralyd og en invasiv prøve, dette for å bekrefte eller avkrefte mistanken.

Reaksjoner rundt abort eller spørsmål om abort.

Kvinner reagerer ulikt på å ta abort. Følelsesspekteret er stort, alt fra lettelse til sorg. Dette er helt normale følelser, og det vil ofte være lurt å snakke med sine nærmeste om dette, eventuelt andre fagpersoner eller sykehuset der inngrepet ble utført.

 

 

Referanser og mer utfyllende informasjon:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-50

https://www.helsedirektoratet.no/tema/abort Håndbok for abortnemndarbeid. Revidert utgave 2013

https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/sex/abortloven/

https://helsenorge.no/sex-og-samliv/abort

https://snl.no/abortloven

http://www.bioteknologiradet.no/temaer/fosterdiagnostikk/

https://www.aftenposten.no/norge/i/zLJ2O4/Nesten-alle-nemndbehandlede-aborter-blir-innvilget